16 februari 2012 | Dit nieuwsbericht hoort bij het advies Sturen op gezondheidsdoelen

Minister positief op advies “Sturen op gezondheidsdoelen”

De minister heeft vorige week een positieve reactie over het RVZ advies “Sturen op gezondheidsdoelen” aan de Tweede Kamer gestuurd. Zij geeft aan dat de aanbevelingen aansluiten bij een actueel denkproces in de zorg, waarbij de zorg meer op resultaten afgerekend moeten worden.

Voor de AWBZ-zorg wordt momenteel gewerkt aan een systeem van resultaatfinanciering en voor de curatieve zorg is dit een logische vervolgstap. Gezondheidsuitkomsten en de monitoring daarvan moeten expliciet verankerd worden in professionele standaarden. De minister zal het Kwaliteitsinstituut vragen dit naar de praktijk te vertalen. De ontwikkeling van uitkomstindicatoren is een taak van professionals, maar de minister merkt wel op dat als dit onvoldoende gebeurt, het Kwaliteitsinstituut doorzettingsmacht zal inzetten.

In juni vorig jaar heeft de RVZ het advies Sturen op gezondheidsdoelen uitgebracht. Aanleiding voor het advies waren de zorgen rond het achterop geraakt zijn van Nederland qua levensverwachting, de hoge perinatale sterfte en het tekort schieten van de kwaliteit van de zorg op een aantal punten in vergelijking met andere Europese landen. De Raad deed een aantal aanbevelingen aan de Minister van VWS hoe op verschillende niveaus meer op expliciete gezondheidsdoelen gestuurd zou kunnen worden.

De oproep van de Raad dat alle zorgverleners moeten werken met behandel- en zorgplannen wordt in het voorstel voor de Wet cliëntenrechten zorg (Wcz) en het voorstel voor de Beginselenwet zorginstellingen reeds meegenomen. Mede namens de staatssecretaris vraagt de minister expliciet aandacht voor behandel- en zorgdoelen bij kwetsbare ouderen, waarbij kwaliteit van leven veelal een grotere rol speelt dan lengte van leven en begeleiding naar levenseinde onderdeel is van het zorgplan. De minister onderschrijft eveneens de aanbeveling dat zorgverleners moeten deelnemen aan performance management, waarbij verzekeraars een stimulerende rol kunnen spelen door het als eis in overeenkomsten op te nemen.

De minister is het met de Raad eens dat de administratieve lasten beperkt worden indien uitkomstgegevens gestandaardiseerd in het patiëntendossier opgenomen worden. Zij legt hiervoor de verantwoordelijkheid bij de professionals en noemt als succesvol voorbeeld de Dutch Surgical Colorectal Audit. Echter in het advies is juist aangegeven dat dit bij dit voorbeeld juist niet kan en dat het de zorgverlener ca. 30 minuten per patiënt kost om de gegevens separaat vast te leggen. De minister geeft aan dat zij het Kwaliteitsinstituut zal vragen om minimale datasets op te nemen in de metastandaarden. Hopelijk wordt daarbij de eis gesteld dat ze ook daadwerkelijk gestandaardiseerd in het patiëntendossier worden opgenomen.

De minister gaat niet in op de aanbeveling van de Raad om meer/weer expliciete gezondheidsdoelen op te nemen in de vierjaarlijkse nota’s gezondheidsbeleid. De minister is bescheiden over de rol van de overheid: vooral die van facilitator.

Contactpersoon

L. (Leo) Ottes, arts

Publicaties

Nieuwsbrief RVZ

De RVZ verstuurt regelmatig een nieuwsbrief per e-mail. U kunt zich hier gratis op abonneren.


RVZ gebruikt cookies voor het registreren van de bezoekers en voor het goed laten functioneren van de site Akkoord Liever niet